med yrkesutbildning

Målgrupp och inriktning

Behandlingen utgår från de individuella och konkreta målen i genomförande planen i ett nära samarbete med ungdomen, vårdnadshavaren och socialtjänsten. Vi anpassar behandling, omsorg, omvårdnad och utbildning utifrån ungdomens individuella behov i det dagliga livet.

Verksamheten arbetar utifrån ett salutogent synsätt. 

Behandlingen på Aspviksgården inleds alltid med en systematisk kartläggning av ungdomen där fokus är på att lära känna ungdomen, kartläggning och gränssättning. Behandlingspersonalen tillbringar mycket tid tillsammans med ungdomen dels för att samla information till kartläggning men också för att tydliggöra och normalisera gällande ramar, regler och struktur. Aspviksgården liknar en vanlig familjestruktur men en del av de ungdomar som placeras hos oss kommer från obefintliga familjestrukturer varför detta kan upplevas som svårt för ungdomen.

Behandlingspersonalen stöttar och motiverar ungdomen i denna anpassning och agerar lugnt, tryggt, vänligt, artigt och bestämt.

Behandlingen grundas i evidensbaserad metoder och utgår från KBT, MI, ART och lågaffektivt bemötande.

Aspviksgården har ett nära samarbete med psykologer och det finns möjlighet att göra en psykologutredning på inskrivna ungdomar. Detta för att få ett underlag för vidare behandling. Psykologen gör en bedömning av ungdomens psykosociala och kognitiva resurser. I utredningen ingår även WISC-IV test. 

Vi erbjuder en vardag med tydlig struktur genom individuella scheman som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är boende på Aspviksgården.

Till vardagen hör ADL träning med alldagliga sysslor på hemmet samt skola/ yrkesutbildning utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Vi provar på olika fritidsaktiviteter och försöker att finna en varaktig fritidssysselsättning till ungdomen, då en aktiv fritidssysselsättning är en stark skyddsfaktor framöver för ungdomen. Boendet sker utifrån ett boendekontrakt med teckenekonomi som styrmedel. 

Vid behov och önskemål genomförs en föräldrautbildning för att förbättra relationen och förhållningssätt mellan ungdomen och övrig familj. Familjen är en viktig del och involveras alltid när så är möjligt.